↑ Επιστροφή σε Όμιλοι 2016-2017

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ξυπολιά Σοφία

The Place: Αιθ. 217, Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο
The Time: Τρίτη, 2.30΄-4.00΄

Σκοπός του ομίλου Αγγλικής γλώσσας είναι η εντατική πρακτική εξάσκηση των τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων των μαθητών (ReadingComprehension, Writing, ListeningComprehension, Speaking), καθώς και η εξοικείωσή τους με τις στρατηγικές που απαιτούν οι συνήθεις εξετάσεις γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (FCE, ECCE, ΚΠΓ), έτσι ώστε οι μαθητές να είναι κατάλληλα και επαρκώς προετοιμασμένοι για συμμετοχή στις εξετάσεις περιόδου Μάιου ? Ιουνίου 2017. Μέσα από πρακτικές και ασκήσεις προσομοίωσης καθώς και πολυμεσικό υλικό (βιντεομαθήματα, τραγούδια, εργαλεία WEB2.0.) οι μαθητές θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην ξένη γλώσσα, ενώ παράλληλα θα έρθουν σε επαφή με πολιτισμικά στοιχεία των αγγλόφωνων χωρών.
Κριτήρια συμμετοχής: Θα προηγηθεί κατατακτήριο τεστ για τη διάγνωση του επιπέδου με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (CEFR). Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις, θα γίνει επιλογή κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Επιθυμητή είναι η ευχέρεια χρήσης Η/Υ (MS Office).