1. Ο πίνακας των 96 επιτυχόντων για την Α’ Τάξη του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2024-2025, όπως προέκυψε μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων εισαγωγής που διεξήχθησαν το Σάββατο 18 Μαΐου 2024 είναι διαθέσιμος παρακάτω (τα στοιχεία εμφανίζονται με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και αύξουσα σειρά Αριθμού Προτεραιότητας Πρότυπων Σχολείων (Α.Π.Π.Σ.) :

2. Ο πίνακας των επιλαχόντων για την Α’ Τάξη του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου είναι διαθέσιμος παρακάτω (οι βαθμολογίες εμφανίζονται σε φθίνουσα σειρά):

3. Οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για τις εγγραφές των μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία είναι διαθέσιμες στο παρακάτω έγγραφο:

4. Από το προηγούμενο έγγραφο (Οδηγίες εγγραφής) επισημαίνουμε τα παρακάτω χωρία:

Α. Ταυτόχρονη επιτυχία σε Πρότυπο και Πειραματικό σχολείο ή σε Εκκλησιαστικό και Πειραματικό σχολείο

Σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας μαθητή σε Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό και σε Πειραματικό Σχολείο, το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που αφορά στα Πρότυπα και οι δυο γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση, την οποία εκδίδουν μέσω gov.gr (εδώ), ότι επιθυμούν τη φοίτηση του μαθητή στο Πρότυπο ή Πειραματικό ή Εκκλησιαστικό Σχολείο. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων κατατίθενται στη σχολική μονάδα που επιθυμούν να εγγραφούν και κοινοποιούνται στην έτερη σχολική μονάδα επιτυχίας ώστε ο μαθητής να διαγραφεί από τη λίστα των επιτυχόντων της ανωτέρω σχολικής μονάδας. Αν ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν υποβάλουν την προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το σχολείο επιτυχίας, στο οποίο επιθυμούν να εγγραφεί ο μαθητής εντός της ως άνω προθεσμίας, ο μαθητής διαγράφεται από τους πίνακες επιτυχίας και των δύο σχολικών μονάδων, καθώς και από τον πίνακα επιλαχόντων της δηλωθείσας σχολικής μονάδα.

Β. Εγγραφές στα Πρότυπα Γυμνάσια

Όσοι δεν επιθυμούν την εγγραφή τους στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν για σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πειραματικό ή Πρότυπο Γυμνάσιο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Προτύπων, Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr (εδώ) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από τα ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ ή Π.Σ. και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, έπειτα από από τις εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 18 Μαΐου 2024.

Υποδείγματα των υπεύθυνων δηλώσεων είναι διαθέσιμα στα παραρτήματα του εγγράφου με τις οδηγίες.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των μαθητών στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο θα ανακοινωθούν οδηγίες στην ιστοσελίδα του σχολείου.